.

فرهیختگان شریف مهر - کنکور 96 - مشاوره تحصیلی 95
کانال تلگرام ما

لیست قیمت فرآیندپاسخ

لیست قیمت محصولات آموزشی فرهیختگان شریف مهر
موسسه خیریه محک
قانون مندی کسب و کار اینترنتی
خرید آنلاین محصولات
ریاضیات رشته ریاضی
ریاضیات رشته تجربی
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
منو سایت
نماد ساماندهی
logo-samandehi
نماد اعتماد موسسه
فرهیختگان شریف مهر
موسسه فرهیختگان شریف مهر
شماره ثبت موسسه: 29912
سال تاسیس: 1391

استعلام موسسه از ثبت اسناد كشور


فرهیختگان شریف مهر
رتبه وبسایت
Check PageRank
رسانه تصویری سایت
رسانه تصویری فرآیند پاسخ
ما را دنبال کنید
فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر
محصولات انتشارات برد دکتر چلاجور
خرید کتاب های انتشارات برد دکتر چلاجور
برترین و خلاصه ترین جزوه ریاضی
برترین و خلاصه ترین جزوه ریاضی تند آموز کشور
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب در ایمیل خود کلیک کنید

مشاوره مهندس دربندی
لیست قیمت محصولات فرآیندپاسخ

مشاوره تحصیلی فنون تست زنی کنکور قسمت 4Reviewed by Farayand-paskh on Jan 17Rating:

179f.png (350×250)

زیان انگلیسی

تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات دردفترچهی عمومی میباشند ۵۰ یا ۶۰ درصدازدانشآموزانی که نتوانستهاندتستهای زبان رابزنند استدلالشان اینست که زمان کم آوردهاند.چرا؟دلیل این امراختصاص زمان بیشتربه تستهای دروس ماقبل است.توقف زیاددرتستهای قبلی که معمولا هم غلط ازآب درمیآیندموجب ضررجدی درتستهای زبان میشود،درحالی که،اگردقت مناسب برای آن صرف گرددو احتمالا تستهای صحیح بیشتری راعلامت خواهیدزد.بنابراین بسیارمهم است که مجموعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینیدیعنی تستهای یک ستاره ودوستاره ازابتداسؤالات عمومی شروع کنیدوتاانتهای سؤالات که تستهای زبان هستندپیش برویدوبعد برای تستهای یک ستاره ودوستاره وقت بگذارید.درزبان،تستهایی راکه سالهای قبل زیادتکرارشدهاندبانظردبیران مشخص کرده وتمرین کنید.

کلید

درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید. معارف باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی،مباحث سنتهای الهی،فلسفه،تاریخ واحکام،لازم است درس معارف دریک فرصت کوتاه مرور شود.روایات مخصوصا آیات بایدبادقت خوانده شودچراکه قابلیت طراحی تست درموردآنهازیاداست.بایدبدانیدهرآیه درچه زمینهای است.

ادبیات

علیرغم آن که درس ادبیات ارتباط بازبان مادری دانشآموزان دارداماموردسهلانگاری بیشتری قرارمیگیرد.ازکنکور ۸۱ که سؤالات به نسبت سختترشدهاست توقع میروددانشآموزان این درس راجدیتربگیرندعلاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکورسؤال میآیدبه اندازهی کفایت تدریس نمیشودواکثردانشآموزان دراین درس مشکل دارند.باعنایت به این که ۵سؤال ازاین کتاب طرح میشود لازم است دانشآموزان ضعفهای خودرادرآن جبران نمایند.تسلط برکلیه مطالب ادبیات حتی هم سنگ دبیر،برای کسب نتیجه مطلوب ضرورت دارد.دانشآموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند.درقرابتهای معنایی توصیه میشودابتداخودعبارت یابیت رامطالعه نموده وسپس درذهن خودتان معنی کنید.بعدمعنی رادرذهن ساده نماییدتا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود. سؤالات اولین دفترچه عمومی،تستهای ادبیات هستندولذاتقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.

بقیه در ادامه مطلب….


کلید

تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکا نکنید.
عربی

دررابطه باترجمه به فعل وزمان فعل توجه شودودرمواردمشابه کلمات سادهای مانندضمائریامفردوجمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد.دردرک

مطلب،دقت درمفهوم کلی مطالب مهم است.یادتان باشدکه سؤالات مطرحه خارج ازمفاهیم درک مطلب نخواهدبود.سؤالهای تجزیه و

ترکیب ازبخش درک مطلب،ازانتهاپاسخ دادهشوندیعنی ابتدابه ترتیب توجه شودوبعدمواردتجزیه.شناخت نقش مثل تمیز،حال وجامدومشتق

بودن کلمه دقت گردد.دررابطه باتمیزعددوحرکتگذاری جملات داده شده به اسمهای غیرمنصرف دقت بیشتری شود.
کلید

درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

نتیجهگیری:

-۱ درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای

غیرعادی نباشید.

-۲ خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.

-۳ سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.

-۴ بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.

-۵ درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشتهباشیدحداقل دوگزینه غلط

است.

-۶ قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

-۷ سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

-۸ درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.

-۹ درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.

-۱۰ اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

-۱۱ برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن،

تمرکزوآرامش ومطالعهی مفهومی.

-۱۲ محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

-۱۳ درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.

-۱۴ دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و

مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

-۱۵ درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه

نمایید.

-۱۶ درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

-۱۷ درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.

-۱۸ درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.

-۱۹ تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکانکنید.

-۲۰ درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

  • 6 + = 14

    برای دریافت رایگان نکات کنکوری کافیست مشخصات خود را به شماره 09121247864 پیامک کنید ! و پیامک های ما رو رایگان بخونید

    نماد اعتماد الکترونیکی بانک ملت به پرداخت ملت سازمان سنجش و آموزش کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
    به ما امتیاز دهید