.

فرهیختگان شریف مهر - کنکور 96 - مشاوره تحصیلی 95
کانال تلگرام ما

لیست قیمت فرآیندپاسخ

لیست قیمت محصولات آموزشی فرهیختگان شریف مهر
موسسه خیریه محک
قانون مندی کسب و کار اینترنتی
خرید آنلاین محصولات
ریاضیات رشته ریاضی
ریاضیات رشته تجربی
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
خرید آنلاین محصولات فرهیختگان شریف مهر
منو سایت
نماد ساماندهی
logo-samandehi
نماد اعتماد موسسه
فرهیختگان شریف مهر
موسسه فرهیختگان شریف مهر
شماره ثبت موسسه: 29912
سال تاسیس: 1391

استعلام موسسه از ثبت اسناد كشور


فرهیختگان شریف مهر
رتبه وبسایت
Check PageRank
رسانه تصویری سایت
رسانه تصویری فرآیند پاسخ
ما را دنبال کنید
فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر فرهیختگان شریف مهر
محصولات انتشارات برد دکتر چلاجور
خرید کتاب های انتشارات برد دکتر چلاجور
برترین و خلاصه ترین جزوه ریاضی
برترین و خلاصه ترین جزوه ریاضی تند آموز کشور
عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مطالب در ایمیل خود کلیک کنید

مشاوره مهندس دربندی
لیست قیمت محصولات فرآیندپاسخ

مشاوره تحصیلی فنون تست زنی کنکور قسمت 1Reviewed by Farayand-paskh on Jan 16Rating:

188f.png (350×250)

فنون تستزنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتستزنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که منجربه افزایش توانایی عملکردتستزنی میشود،بخش چندبعدی خو اهدبود. علیرغم گستردگی موضوع،سعی میکنیم به مواردی بپردازیم که ضروریترهستند. قسمتی ازتوصیههای این فصل عمومی است وبرای کلیهی دانشآموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته شدهاست.قسمتی ازتوصیهها هم خاصّ دروس به صورت جداگانه و تفکیکی است،این مطالب بیشتربه درد کنکوریها میخورد.

طراحی وطراحان تستها
باوجودآن که بعضی ازافرادومؤسسات ادعادارندکه روشهایی را ابداع کردهاندتاکنکوریهاحتی بدون حل مساله یاتوجه به صورت مساله
وبراساس قوانین احتمالات بتوانندتستهارادرست علامت بزنند،عملاچنین چیزی امکانپذیرنبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی
محسوب میشوند.طراحی سؤالات تست ازیک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولاطراحان تستهاباآنهاآشناهستند.البته
این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست درسؤالات کنکوررعایت میشودوهمان گونه که هرساله بعدازاتمام کنکورعنوان میگردد
اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات واردمیآید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکوررعایت میشوددرنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط

ومشکل درهردرس است درمقابل،یکی ازاشکالات واردبه طراحی تستهانوع چینش سؤالات است.اصولابایددرهردرس سؤالات ازآسان به
مشکل تنظیم شوند،اما ظاهرا درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودنداردومثلاگاهی بعدازسؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت
گسسته آغازمیشودویامانندکنکورسال ۸۱ که سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شدهبود.
کلید

درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیر

عادی نباشید.
آمادگی برای هرنوع احتمال

علیرغم نکتهی قبلی،تصورنکنیدکه همه چیزبایدبروفق مرادپیش رود.متاسفانه بسیاردیده شده دانشآموزانی که با آمادگی خوب درسی در
جلسهی کنکورحاضرشدهاندبه محض مواجهه باچندسؤال سخت پی درپی،سررشتهی کارراگم کرده وحتی بقیه راهم نتوانستهاندخوب جواب
بدهند.این آمادگی ذهنی رادرخودایجادکنیدکه ممکن است باهراحتمالی روبه روشوید.امکان دارددرشرایطی که خوب پیش میرویدبه ناگاه
به یک،دو،سه ویاچندسؤال سخت برخوردکنید،امکان داردسؤالات یک درس باتستهای مشکل شروع شود،وهرنوع امکان دیگری نیز وجود
دارد.درهرحال،شماآمادگی لازم رادرخودایجادکنیدتادستپاچه نشوید.
کلید

خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
تستهای یک ستاره ودوستاره

بیشترمدرسین کنکورتوصیه میکنندوقتی باسؤالات یک درس روبه رومیشویدبدین شیوه عمل کنید:

۱۵ ثانیه طول میکشد.اگرجواب سؤال وگزینهی درست را – یک به یک سؤالات رابخوانید.به طورمتوسط خواندن متن هرسؤال حدود ۲۰ میدانیدبلافاصله درپرسشنامه(ونه پاسخنامه)علامت بزنیدوسرسؤال بعدی بروید.به سؤالاتی میرسیدکه جواب آنهارانمیدانید.دراینجادوحالت پیش میآید.جواب رانمیدانیدولی میدانیدکه میتوانیدبه نتیجه برسید.درکنارسؤال یک ستاره بزنید.درموردبعضی ازسؤالات هم جواب رااصلا نمیدانیدوحدس میزنیدکه ارزش وقتگذاری ندارد.درکنار این نوع سؤالات دوستاره بزنید.به همین ترتیب تاپایان سؤالات آن درس پیش بروید.معمولا درمرحله اول تعدادی ازتستهارابا اطمینان درست علامت زدهایدکه البته درمورددرسهای متفاوت فرق دارد.حال،مرحله دوم را به سؤالات تک ستارهای اختصاص دهید.دراین مرحله هم تعدادی ازسؤالات راپاسخ خواهیدداد.درمرحله سوم به سؤالات دوستارهای بپردازید. فنون تستزنی دردروس تخصصی امکان زیادی وجودداردکه وقتی برای سؤالات دوستارهای باقی نماند.بعداز اتمام این سه مرحله جوابهای صحیح رایک به یک وبادقت به پاسخنامه منتقل کنید.

کلید

سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید. جرات گذشتن ازتست درموردسؤالات دوستارهای صحبت کردیم وگفتیم که دردروس تخصصی حتی این امکان وجودداردکه فرصتی برای پاسخ به آنهاباقی نماند. برای تعدادزیادی ازدانشآموزان پذیرفتن این نکته که بایدازخیربعضی ازسؤالات بگذرند،سخت است.دانشآموزان بایدعادت کنندکه ازروی بعضی تستهابگذرندواین خودنه تنهانشانهی ضعف نیست بلکه بیانگرمهارت دانش بالای فرداست.دانشآموزان بسیارمحدودی وجوددارندکه هم توانایی وهم فرصت آن راداشتهباشندکه بتوانندبه همهی سؤالات پاسخ دهند. کلید بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید. فیزیک حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل: – تسلط خودرا دربخشهای مختلف آن دقیقاتعیین کرده باشید وبدانید درچه بخش هایی بیشترین آمادگی ودرچه بخشهایی کمترین آمادگی رادارید.هنگام تستزنی درکنکور،ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحتترهستند.مثلابخشهای ترمودینامیک (رشته ریاضی فیزیک) فیزیک پیشدانشگاهی ۲(رشتههای علوم تجربی وریاضی فیزیک) بخش نوربه طورکامل،حرکت نوسانی ساده وموج،گرماوتعادل گرمایی رامیتوان به طورنسبی سادهترازیخشهای دیگر درنظرگرفت. – دقّت لازم درتشخیص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله ازاهمیت بسیاری برخورداراست.مثلاکمیتهایی ازقبیل جابجایی و مسافت ،شتاب متوسط وشتاب لحظهای،بازه زمانی ولحظه،کارمحیط روی دستگاه وکاردستگاه روی محیط،توان مفیدوتوان تلف شده …ازمفاهیمی هستندکه اغلب به علت کم دقتی،برداشت اشتباهی ازآن ها میشودوطراحان تست نیزپاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگزینهها قرار میدهند.

ادامه در ادامه مطلب….

– محاسبات عددی یکی ازمشکل سازترین موارداست.اغلب مفاهیم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهیدولی درانجام محاسبات عددی

اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانشپژوهان است.

– توجه دقیق به تبدیل واحدهاواین که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحدنمیباشد.

– دروس داده شده وجزوات اساتیدباید به گونهای مطالعه شوندکه بتوانید هرزمان به طوردقیق،کامل وسریع هربخشی ازآن راکه خواستید

بگوییدوبنویسید.دراین صورت مفاهیم درسی درذهن شماملکهسازی به معنای واقعی میشوند.آنوقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل،

کسب کردهاید.

– پس ازفراگیری جزوات درسی به همراه مسائل تشریحی وتستی مرتبط با هرموضوع،تدریجاتستهای کنکورسراسری را ابتدا بدون تعیین

زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.تستهارا آگاهانه وباتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنیدوبدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه

دقت عمل رامخدوش نسازد.

– زدن تستهای مرتبط به تعدادزیادوبه طورآگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.

– درماههای اردیبهشت وخرداد،تستهای آزمون های کنکور پنج سال کذشته ابه طورجامع بزنیدو درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین

کرده،طوری عمل نماییدکه به هیچ وجه اشتباه هرآزمون رادرآزمون بعدی تکرارنکنید.
کلید
دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و
مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
شیمی

توزیع تستهای شیمی به طورمساوی بین کتابهای شیمی ۲،شیمی ۳،شیمی پیشدانشگاهی ۱وشیمی وپیشدانشگاهی ۲صورت میگیرد.

تنهاحدود ۱۰ درصدازکل تستها مربوط به مسایل می باشدوبقیه مطالب توصیفی هستند،لذا درصورت ضیق وقت به هنگام تست زنی وقت

مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنیدکه همه مطالب توصیفی را مطالعه کردهباشید.درفرصت وموقعیت روزهای پایانی کنکوربهترین روش

۷۶ میباشدو استفاده ازتستهای طبقه بندی توصیه نمیشود.بادرنظرگرفتن این که – تست زدن،حل تستهای دورهای کنکورهای ساده ۸۱
شیمی آخرین درس درمجموعهی تستهای اختصاصی دفترچهی سوالات است،دانشآموزان به دلیل اختصاص وقت به تستهای دروس
قبلی،درموردشیمی دچارکمبودوقت میشوند.زمانی که تستها دروس تخصصی دیگرراعلامت میزنید،به زمان باقی مانده برای شیمی هم

توجه داشتهباشید.
کلید

درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.
زیست شناسی
به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه
میشود.پیشنهادمیشود درروزهای پایانی برای ایجادآمادگی بیشترازمبحث درس زیست،حدود ۴۰ تست تمرین ومرورگردد.شواهد نشان

میدهدکه فقط ۷درصدازدانشآموزان تستهای زیست شناسی رابالای ۵۰ درصدمیزنندازدوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد.

اول آنکه دانشآموزان سوادکافی نداشتهباشند.اما این دلیل چندان قابل استنادنیست.نکتهی دوم وعامل اصلی ضعف دانشآموزان در

پاسخگویی به تستهای زیست شناسی،عدم درک سؤالات وعجله درپاسخ دادن است.هرسؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سؤال

قابل دستیابی است.برای هرسؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان ۱۵ ثانیه رابه خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانیه رابه

خواندن گزینههاو ۱۵ ثانیه رابه پاسخ دادن وپرکردن پاسخنامه اختصاص داد.البته بیان این نکته صرفابرای ایجادیک الگووتصویرذهنی است نه

اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!
کلید

درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

  • برچسب ها : , , , ,

  • 8 + = 9

    برای دریافت رایگان نکات کنکوری کافیست مشخصات خود را به شماره 09121247864 پیامک کنید ! و پیامک های ما رو رایگان بخونید

    نماد اعتماد الکترونیکی بانک ملت به پرداخت ملت سازمان سنجش و آموزش کشور وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
    به ما امتیاز دهید